[Ngữ pháp N2] といえば/というと/といったら/となると
Ngữ pháp N2

[Ngữ pháp N2] といえば/というと/といったら/となると

“Nói”, “nói” và “nói” có nghĩa là nếu bạn nói về …, nếu bạn đề cập đến …, ai đó tại chỗ đã nói về nó, hoặc bạn nghĩ về nó trong lòng. Đó là một biểu thức chủ động tiếp nhận mọi thứ từ bản thân và trình bày chúng như một chủ đề, sau đó sử dụng nó như một kích hoạt để nêu các vấn đề liên quan.